Start > Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych:

Fundacja SCOLARIS (dalej jako Fundacja), ul. Wrzeciono 5/105, 01-951 Warszawa, , szkolenia@scolaris.pl, jest administratorem przekazanych danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja szeregu praw i obowiązków rodziców, dzieci oraz Fundacji i jej placówek, które wynikają z m.in. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z poźn. zm.). Celem przetwarzania adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest usprawnienie procesu komunikacji oraz wymiany dokumentów z uczestnikami szkolenia. Podanie adresu poczty elektronicznie (e-mail) jest dobrowolne, natomiast podanie danych związanych z zapisem na szkolenie prowadzone przez Fundację jest obowiązkowe i niezbędne do wykonania praw i obowiązków wnikających przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z poźn. zm.).

Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał administrator, jego pracownicy oraz upoważnieni współpracownicy uczestniczący
w procesach edukacyjnych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym (np. Kuratorium Oświaty
w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Prezydent m. st. Warszawy itp.) jeżeli będzie tego wymagał przepis prawa.

Pana/Pani dane mogą być przekazane zewnętrznym podmiotom, które zawarły z Fundacją stosowną umowę powierzenia przetwarzania,  w szczególności dostawcą oprogramowania i usług internetowych takich jak poczta elektroniczna i przestrzeń dyskowa w chmurze, z których korzysta administrator.

Jeżeli zaistnieje ku temu potrzeba, podane dane będą mogły być ujawnione również podmiotom takim jak: kancelarie prawne, firmy skupujące wierzytelności, firmy pocztowe i kurierskie itp., którzy staną się ich odbiorcami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Sam administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych i chmurowych, który gromadzi dane na serwerach poza terytorium EOG.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przetwarzane nie dłużej niż przewidują to właściwe przepisy prawa a także do zakończenia okresu, w którym będzie możliwe dochodzenie wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartych umów lub w związku z udziałem Pani/Pana w szkoleniach prowadzonych przez Fundację.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po okresie uprawniającym Fundację do ich przetwarzania, ograniczenia ich przetwarzania w sytuacjach prawem przewidzianym, jak również prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.