Start > Nasz zespół
IMG_1623

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła kierunek menadżerski, specjalizacja: Marketing i Zarządzanie. Kontynuowała naukę na studiach podyplomowych w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie dzięki pracy w biznesie oraz organizacjach pożytku publicznego, w tym w Fundacji SCOLAR.

.

Krauze_Anna

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację: Psychologia Kliniczna Dziecka a następnie studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania. Odbyła staże w Fundacji Synapsis oraz Ośrodku Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej. Brała udział w realizacji projektu badawczego pod kierownictwem prof. Ewy Pisuli. Ukończyła pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli czynnych zawodowo. Obecnie ubiega się o tytuł BCBA (amerykańskie towarzystwo terapeutów behawioralnych).

Prowadziła warsztaty nt zachowań trudnych u osób z autyzmem a także liczne szkolenia organizowane przez Fundację SCOLAR (m.in. w ramach projektów dofinansowanych z POKL i PFRON). Od 2005 roku pracuje jako diagnosta i terapeuta dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, od 2009 roku związana jest z Fundacją SCOLAR. Od września 2015 kieruje pracą zespołu terapeutycznego Niepublicznego Zespołu Przedszkolnego Fundacji SCOLAR, opiekującego się dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Koordynuje program stażu w Fundacji SCOLAR.

Andrejczyk-Helena

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Instytutów: Psychologii Klinicznej i Psychologii Społecznej. Swoje doświadczenie zdobywała i pogłębiała podczas licznych kursów, takich jak: „Depresja u dzieci i młodzieży”, „Neuropsychologia kliniczna dziecka (100h)”, „Diagnoza funkcjonalna dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – PEP-R”, „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach”. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania oraz szkoły psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Prowadziła warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych, grupy wsparcia dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju a także koordynowała dofinansowane projekty szkoleniowe i rekrutacyjne.
Od 2009 roku pracuje jako diagnosta i terapeuta, w tym od 2010 roku z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Od 2013 roku związana jest z Fundacją SCOLAR.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzę pogłębiała uczestnicząc w wielu kursach, w tym: „Stosowana Analiza Behawioralna w pracy z osobami autystycznymi”, „Studium pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom”(2-letnie), „Komunikacja, ustawiczna edukacja i praca dorosłych osób z autyzmem”, uzyskała także stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy. Odbyła liczne staże, m.in. w Fundacji SYNAPSIS oraz Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku.

Uczestniczyła w projekcie badawczym realizowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, prowadziła liczne prelekcje na konferencjach oraz liczne szkolenia i warsztaty. Prowadziła zajęcia na Wydziale Psychologii UW oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest współautorem publikacji edukacyjnych (m. in. „Emocje w przedszkolu” wyd. Raabe).
Od 1996 roku pracuje jako diagnosta i terapeuta (.m.in. w Poradni dla dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i w Fundacji SYNAPSIS), od 2002 roku związana jest z Fundacją SCOLAR. Opracowała i prowadzi wiele autorskich szkoleń związanych z tematyką całościowych zaburzeń rozwoju. Od lutego 2015 jest kierownikiem merytorycznym  Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej dla Młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju – jednej z dwóch tego typu placówek w Polsce.

Mika Marlena

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna. Ukończyła specjalność: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, terapia pedagogiczna. Odbyła staż kliniczny w Centrum Terapii SOTIS, była wolontariuszem w hospicjum, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Garwolinie, w Fundacji Sonnenhof we Francji. Swoje zainteresowania rozwijała uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, m.in. „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne”, szkolenie I i II stopia w zakresie diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

Od 2009 roku pracuje z dziećmi, od 2010 roku związana jest z Fundacją SCOLAR.
Od stycznia 2014 była kierownikiem merytorycznym Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, od stycznia 2015 jest jego dyrektorem i koordynuje pracę zespołu liczącego ponad 15 terapeutów.

Mikołajczyk-Joanna

Absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (kierunek: Psychologia) oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych (kierunek: Pedagogika Specjalna) Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,. Odbyła kursy m.in. z diagnozy i terapii integracji sensorycznej – „Terapia psychomotoryczna wg M. Procus i M. Block”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”; kursy dla wychowawców w placówkach wypoczynku oraz specjalistyczne – „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „Makaton” a także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki i inne.

Należy do zespołu diagnostycznego, diagnozującego dzieci i młodzież pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju; prowadzi terapię indywidualną dzieci z CZR. Od 2009 roku pracuje z dziećmi, od 2011 roku związana jest z Fundacją SCOLAR. Jest licencjonowanym terapeutą behawioralnym.

łukasz_prochwicz

Absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (kierunek: Psychologia) Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył: „Intensive Skill Training in Applied Behavior Analysis for Teams Supporting Students with Autism” oraz ”Intermediate and Advanced Verbal Programs for Students with Autism”, w PATTAN, Harrisburg, USA; studia podyplomowe: „Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie” SWPS; „Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin” na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studium „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, szkolenie „Metody pracy z dziećmi z autyzmem” (Stosowana Analiza Zachowania) w Fundacji Krok po Kroku, kurs wstępny metody VIT. Swoje doświadczenie zbierał pracując oraz odbywając staże w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz innych placówkach. Obecnie w trakcie certyfikacji BCBA – międzynarodowy tytuł terapeuty behawioralnego Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. Od 2010 roku pracuje jako terapeuta, z czego od 2012 roku z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Z Fundacją SCOLAR związany jest od 2014 roku

Rogala

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła specjalizację nauczycielską. Studia podyplomowe: „Stosowana Analiza Zachowania”, Podyplomowe Studium Logopedyczne. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich w Zakładzie Logopedii i Komunikacji. Swoje umiejętności i wiedzę rozwijała podczas licznych konferencji, kursów i szkoleń, m.in. „Komunikacja alternatywna metodą MAKATON”, „Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”, „Designing a language curriculum and intervention program for children with autism using the VB-MAPP”, „Intensive Skill Training in Applied Behavior Analysis for Teams Supporting Students with Autism” i wiele innych.

Należała do zespołu diagnostycznego, diagnozującego dzieci i młodzież pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju; prowadziła terapię indywidualną dzieci z CZR oraz indywidualną terapię logopedyczną. Następnie zajęła się nadzorem merytorycznym nad pracą zespołu terapeutycznego Punktu i Zespołu Przedszkolnego SCOLAR. Była inicjatorem przekładu oraz jednym z tłumaczy nowatorskiego narzędzia diagnostycznego „VB-MAPP”, a następnie jednym z organizatorów konferencji z udziałem twórcy tego narzędzia, Marka Sundberga. Prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem na podyplomowych studiach logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na neurologopedii w WSP im. Korczaka. Od 2007 roku pracuje jako terapeuta z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, od początku w Fundacji SCOLAR.

Przemysław-Sowa

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył specjalizację: Stosowana Psychologia Społeczna; Psychologia Kliniczna. Swoją wiedzę pogłębiał na różnych kursach i szkoleniach, m.in. „Najnowsze rodzaje uzależnień – szkolenie dla kuratorów sądowych”, „Stosowana Analiza Zachowania: Metody Pracy z Dziećmi z Autyzmem”, kurs kwalifikacyjny (pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli czynnych zawodowo). Obecnie w trakcie studiów podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania” oraz „Zoopsychologia”.

Należy do zespołu diagnostycznego, diagnozującego dzieci i młodzież pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju; prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci z CZR. Nadzorował realizację szkoleń biznesowych, był konsultantem oświatowym w firmie szkoleniowej. Współprowadził szkolenia i warsztaty dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Od 2007 roku pracuje jako terapeuta z dziećmi, od 2009 roku związany jest z Fundacją SCOLAR.

Maja SONY w p 3411

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończyła specjalizację II stopnia z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Odbyła podstawowy i zaawansowany kurs z zakresu psychoterapii i systemowej terapii rodzin. Uczestniczyła w wielu konferencjach i zjazdach naukowych.

Była prelegentem na wielu konferencjach (m.in. na XLII Zjeździe Psychiatrów Polskich, na międzynarodowej konferencji „Autism and vaccinations: is there a link?”, na konferencjach z cyklu „Warszawska Jesień Pediatryczna), prowadziła zajęcia w ramach szkoleń podyplomowych dla lekarzy psychiatrów. Była biegłym sądowym. Doświadczenie zawodowe zbierała również podczas lat pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracuje do dziś. Opracowała i prowadzi wiele autorskich szkoleń związanych z tematyką całościowych zaburzeń rozwoju. Jest autorem publikacji naukowych. Prowadzi konsultacje lekarskie dla dzieci i młodzieży oraz diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju. Od 1992 roku jest czynna zawodowo, od 2004 roku związana z Fundacją SCOLAR. Od września 2015 roku kieruje zespołem diagnostycznym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SCOLAR.

AR.