Start > Nasz zespół
IMG_1623

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła kierunek menadżerski, specjalizacja: Marketing i Zarządzanie. Kontynuowała naukę na studiach podyplomowych w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie dzięki pracy w biznesie oraz organizacjach pożytku publicznego, w tym w Fundacji SCOLAR.

.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzę pogłębiała uczestnicząc w wielu kursach, w tym: „Stosowana Analiza Behawioralna w pracy z osobami autystycznymi”, „Studium pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom”(2-letnie), „Komunikacja, ustawiczna edukacja i praca dorosłych osób z autyzmem”, uzyskała także stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy. Odbyła liczne staże, m.in. w Fundacji SYNAPSIS oraz Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku.

Uczestniczyła w projekcie badawczym realizowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, prowadziła liczne prelekcje na konferencjach oraz liczne szkolenia i warsztaty. Prowadziła zajęcia na Wydziale Psychologii UW oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest współautorem publikacji edukacyjnych (m. in. „Emocje w przedszkolu” wyd. Raabe).
Od 1996 roku pracuje jako diagnosta i terapeuta (.m.in. w Poradni dla dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i w Fundacji SYNAPSIS), od 2002 roku związana jest z Fundacją SCOLAR. Opracowała i prowadzi wiele autorskich szkoleń związanych z tematyką całościowych zaburzeń rozwoju. Od lutego 2015 jest kierownikiem merytorycznym  Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej dla Młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju – jednej z dwóch tego typu placówek w Polsce.

Mika Marlena

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna. Ukończyła specjalność: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, terapia pedagogiczna. Odbyła staż kliniczny w Centrum Terapii SOTIS, była wolontariuszem w hospicjum, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Garwolinie, w Fundacji Sonnenhof we Francji. Swoje zainteresowania rozwijała uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, m.in. „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne”, szkolenie I i II stopia w zakresie diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

Od 2009 roku pracuje z dziećmi, od 2010 roku związana jest z Fundacją SCOLAR.
Od stycznia 2014 była kierownikiem merytorycznym Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, od stycznia 2015 jest jego dyrektorem i koordynuje pracę zespołu liczącego ponad 15 terapeutów.

Mikołajczyk-Joanna

Absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (kierunek: Psychologia) oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych (kierunek: Pedagogika Specjalna) Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,. Odbyła kursy m.in. z diagnozy i terapii integracji sensorycznej – „Terapia psychomotoryczna wg M. Procus i M. Block”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”; kursy dla wychowawców w placówkach wypoczynku oraz specjalistyczne – „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „Makaton” a także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki i inne.

Należy do zespołu diagnostycznego, diagnozującego dzieci i młodzież pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju; prowadzi terapię indywidualną dzieci z CZR. Od 2009 roku pracuje z dziećmi, od 2011 roku związana jest z Fundacją SCOLAR. Jest licencjonowanym terapeutą behawioralnym.

łukasz_prochwicz

Wraz z pojawieniem się dziecka niepełnosprawnego, zmienia się cały świat rodziców, zmienia się sposób funkcjonowania rodziny. Moją wielką pasją jest codzienna praca z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z ich rodzicami. W pracy ze swoimi klientami zajmuje się nie tylko poprawą funkcjonowania dzieci, wspieraniem ich rozwoju, ale również pracą z rodzinami i trudnościami, które występują na co dzień.
Pomagam swoim klientom, prowadząc terapię indywidualną z dziećmi oraz treningi dla rodziców. Jednocześnie pełnię funkcję dyrektora niepublicznego punktu przedszkolnego dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzonego przez Fundację SCOLAR w Warszawie.
Zdając sobie sprawę z tego, że nie tylko poprzez bezpośrednią pracę z dziećmi mogę wpływać na poprawę jakości ich życia, współpracuje z Fundacją SCOLAR i Fundacją SCOLARIS prowadząc szkolenia dla terapeutów. W trakcie swoich szkoleń skupiam się na uczeniu tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz efektywnych technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.
Moja praca umożliwia mi połączenie pracy terapeutycznej z nowoczesnym technologiami. Jako fan nowoczesnych technologii, współpracuje z firmą DrOmnibus, w której jest konsultantem merytorycznym w procesie opracowywania gier, prób uczących w aplikacjach na tablety. Dbam o to, aby powstające elementy były spójne ze stosowaną analizą zachowani. Nowoczesne technologie pozwalają przenosić elementy terapii do domu, obniżając koszty oraz czas oczekiwania na niezbędne wsparcie. Jednocześnie jest to atrakcyjna forma terapii prowadzonej w domu, przez rodziców lub zdalnie z pomocą terapeuty.
Wszystkie swoje działania opieram na Stosowanej Analizie Zachowania, która jako nauka opiera się na solidnych podstawach merytorycznych oraz badaniach naukowych prowadzonych na całym świecie. Szerokie spektrum zastosowania tego podejścia pozwala na jego wykorzystywanie w trakcie codziennej pracy dziećmi, prowadzenia szkoleń dla terapeutów czy też tworzenia gier.
Moje wykształcenie obejmuje ukończenie studiów magisterskich z zakresu psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studiów podyplomowych ze stosowanej analizy zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W międzyczasie ukończyłem szereg szkoleń, w tym dla mnie najważniejszych szkolenia prowadzone przez ośrodek PaTTAN, należący do wydziału edukacji specjalnej stanu Pensylwania w USA.

Rogala

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła specjalizację nauczycielską. Studia podyplomowe: „Stosowana Analiza Zachowania”, Podyplomowe Studium Logopedyczne. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich w Zakładzie Logopedii i Komunikacji. Swoje umiejętności i wiedzę rozwijała podczas licznych konferencji, kursów i szkoleń, m.in. „Komunikacja alternatywna metodą MAKATON”, „Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym”, „Designing a language curriculum and intervention program for children with autism using the VB-MAPP”, „Intensive Skill Training in Applied Behavior Analysis for Teams Supporting Students with Autism” i wiele innych.

Należała do zespołu diagnostycznego, diagnozującego dzieci i młodzież pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju; prowadziła terapię indywidualną dzieci z CZR oraz indywidualną terapię logopedyczną. Następnie zajęła się nadzorem merytorycznym nad pracą zespołu terapeutycznego Punktu i Zespołu Przedszkolnego SCOLAR. Była inicjatorem przekładu oraz jednym z tłumaczy nowatorskiego narzędzia diagnostycznego „VB-MAPP”, a następnie jednym z organizatorów konferencji z udziałem twórcy tego narzędzia, Marka Sundberga. Prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem na podyplomowych studiach logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na neurologopedii w WSP im. Korczaka. Od 2007 roku pracuje jako terapeuta z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, od początku w Fundacji SCOLAR.

Maja SONY w p 3411

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończyła specjalizację II stopnia z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Odbyła podstawowy i zaawansowany kurs z zakresu psychoterapii i systemowej terapii rodzin. Uczestniczyła w wielu konferencjach i zjazdach naukowych.

Była prelegentem na wielu konferencjach (m.in. na XLII Zjeździe Psychiatrów Polskich, na międzynarodowej konferencji „Autism and vaccinations: is there a link?”, na konferencjach z cyklu „Warszawska Jesień Pediatryczna), prowadziła zajęcia w ramach szkoleń podyplomowych dla lekarzy psychiatrów. Była biegłym sądowym. Doświadczenie zawodowe zbierała również podczas lat pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracuje do dziś. Opracowała i prowadzi wiele autorskich szkoleń związanych z tematyką całościowych zaburzeń rozwoju. Jest autorem publikacji naukowych. Prowadzi konsultacje lekarskie dla dzieci i młodzieży oraz diagnozy pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju. Od 1992 roku jest czynna zawodowo, od 2004 roku związana z Fundacją SCOLAR. Od września 2015 roku kieruje zespołem diagnostycznym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SCOLAR.

AR.