Start > Regulamin ośrodka

Regulamin Ośrodka Szkolenia SCOLARIS

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ośrodek Szkolenia SCOLARIS jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 roku do odwołania. Wszelkich informacji dotyczących organizacji szkoleń, w tym miejsca i programu, należy szukać na stronie: www.scolaris.pl.

II REJESTRACJA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonanie wpłaty należności na rachunek Ośrodka Szkolenia SCOLARIS.
 2. Po dokonaniu rejestracji on-line, w skrzynce mailowej Uczestnika powinien pojawić się komunikat z informacją oo przyjęciu zgłoszenia oraz o terminie płatności.
 3. W razie braku powyższej informacji Uczestnik zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z ośrodkiem SCOLARIS  (601 266 039, szkolenia @scolaris.pl)
 4. Brak potwierdzenia może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA OSOBIE ZGŁOSZONEJ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA. Ewentualne pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail: szkolenia@scolaris.pl.
 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie pisemnej bądź mailowej. Osoby, które wycofają się na więcej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem szkolenia otrzymają zwrot pełnej kwoty. Powyżej 10 dni przed szkoleniem-  otrzymają zwrot 50% wpłaconej kwoty. Osoby rezygnujące na 10 dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia nie otrzymują zwrotu wpłaconej kwoty.
 6. W przypadku odwołania szkolenia z winy Ośrodka, uczestnikom zostanie zwrócona pełna, wpłacona kwota.

III PŁATNOŚĆ

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji  (chyba, że automatyczna informacja mailowa mówi inaczej) na numer rachunku bankowego:  Volkswagen Bank Polska S.A.: 71 2130 0004 2001 0674 0245 0002

Adres do przelewów: Fundacja SCOLARIS, ul. Wrzeciono 5/105, 01-951 Warszawa z dopiskiem w tytule przelewu: NAZWA SZKOLENIA wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

 1. Niedokonanie wpłaty w wymaganym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.
 2. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, należy PRZED DOKONANIEM  ponownej rejestracji skontaktować się z organizatorem (adres e-mail: szkolenia@scolaris.pl).
 3. Opłata za szkolenie nie obejmuje ubezpieczenia oraz noclegów.
 4. Ośrodek Szkolenia SCOLARIS wystawia fakturę, która zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 6. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników konieczna jest korespondencja e-mailowa z Ośrodkiem w celu przekazania nazwisk delegowanych uczestników oraz szczegółów zamówienia.
 7. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego Uczestnika z jednej instytucji/firmy istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Możliwe jest także rozdzielenie opłat za szkolenie jednego Uczestnika na dwie instytucje/firmy. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Ośrodkiem Szkolenia SCOLARIS oraz podania pełnych danych instytucji/firm (nazwa, adres, NIP).

 

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w szkoleniu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 ) wraz z późniejszymi poprawkami jest Organizator – Fundacja SCOLARIS w Warszawie przy ul. Wrzeciono 5/105.
 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji szkoleń.
 3. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

V INNE SPRAWY

 1. Ośrodek szkolenia SCOLARIS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas szkolenia.
 2. Uczestnicy udzielają Fundacji SCOLARIS nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas szkoleń, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną  przez Fundację SCOLARIS działalnością.
 3. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu szkolenia przez uczestników bez zgody Ośrodka Szkolenia SCOLARIS.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub wprowadzenia drobnych zmian w jego programie.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniami.
 6. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia SCOLARIS, ul. Wrzeciono 5/105; 01-951 Warszawa; tel: 601 266 039 adres e-mail: szkolenia@scolaris.pl,
[wppdf id='4044']