Start > ZABURZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z UWZGLĘDNIENIEM FARMAKOTERAPII

Wybrane zaburzenia: psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe, współistniejące z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego

Prowadzący
lek. med. Ewa Urbanowicz – psychiatra dzieci i młodzieży
Planowany czas
8 godzin
Terminy
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl; www.scolaris.pl

PROGRAM
1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD) oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – EBM – Evidence Based Medicine
2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego:
a) Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a
b) Zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
c) Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
d) Zaburzenia lękowe
e) Zaburzenia nastroju
f) Zaburzenia psychotyczne
g) Zaburzenia snu
h) Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
dyskalkulia, mieszane zaburzenia)
i) Zachowania agresywne i autoagresywne
j) Zaburzenia napadowe
3. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu.
Jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD  było  postrzegane jako  bezpieczne
4. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej).