Start > ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU – OD DIAGNOZY DO TERAPII

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU-OBJAWY , PRZYCZYNY, ASPEKTY SOCJALNO-PRAWNE POMOCY DZIECIOM UJAWNIAJĄCYM ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU, WSPARCIE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Prowadzący
lek. med. Ewa Urbanowicz – psychiatra dzieci i młodzieży
mgr Helena Krauze – psycholog
Planowany czas
6 godzin
Termin
Ogłaszane na stronie: www.scolar.pl

PROGRAM
Część I
1. Identyfikacja objawów ze spektrum autyzmu u dzieci- szczegółowe omówienie : a/ zaburzeń interakcji społecznych,
b/zaburzeń komunikacji,
c/zachowania objawiającego się stereotypową aktywnością.
2. Klasyfikacja zaburzeń ze spektrum autyzmu (wg. Światowej Organizacji Zdrowia- Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania – ICD 10 oraz wg. Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego- DSM-V)
3. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
4. Przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu– czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych.
5. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu.
6. Jak pomóc, by otoczenie było postrzegane przez dziecko jako bezpieczne.
7. Całościowe Zaburzenia Rozwojowe- rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej
8. (np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)
9. Aspekty socjalno- prawne pomocy dzieciom ujawniającym objawy ze spektrum autyzmu:
a/współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju);
b/subwencja oświatowa;
c/pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych; d/wolontariat;
e/specjalistyczne usługi opiekuńcze;
f/turnusy terapeutyczne

Część II
GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW, WYBRANE METODY TERAPII
1. Pomoc dla rodzica, formy wsparcia, przyjazne placówki (potrzebne adresy)
2. Jakie trudności może napotkać dziecko z rozpoznaniem ze spektrum autyzmu
a. Problemy w komunikacji
b. Specyficzna zabawa
c. Trudności w kontaktach społecznych
d. Nieharmonijny rozwój poznawczy
e. Zachowania trudne
3. Jak mogę pomóc mojemu dziecku – praktyczne wskazówki
a. Przystosowanie otoczenia do indywidualnych potrzeb dziecka
b. Wspieranie rozwoju komunikacji
c. Wspieranie rozwoju zabawy
d. Motywowanie do nawiązania kontaktu
e. Rozwijanie samodzielności
4. Wybrane metody terapii i edukacji osób z rozpoznaniem ze spektrum autyzmu
a. Stosowana Analiza Zachowania (Applied Behavioral Analysis – ABA)
b. Verbal Behavior
c. TEACCH
d. Metody wspomagające