• Data: 06-20 marca 2022
 • Czas trwania: 30 godzin
 • Miejsce: wideokonferencja zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

BLOK RODZICE -ZESPÓŁ ASPERGERA -GRUPA 2-ONLINE

Projekt "POMAGAM. Wiem jak!" realizowany przez Fundację SCOLAR z środków PFRON w dniach 06.03; 12-13.03, 20.03.2022 (GRUPA 2)
BLOK RODZICE -ZESPÓŁ ASPERGERA -GRUPA 2-ONLINE

Szkolenie realizowane przez Fundację SCOLAR w ramach projektu „Pomagam. Wiem, jak!”

KOSZT: Projekt w 90% finansowany jest z środków PFRON, uczestnicy pokrywają 10% wkładu własnego tj. 120,00 zł

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Od diagnozy do terapii zespół Aspergera cz.1 – 1 dzień
 2. Od diagnozy do terapii zespół Aspergera cz.2 – 1 dzień
 3. Zachowania trudne – 1 dzień
 4. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka – 1 dzień

Czas szkolenia:  4 dni w godz. 9.00-16.30 

1-2 DZIEŃ Od diagnozy do terapii zespół Asperger (6 marzec, 12 marzec  2022)

Prowadzący:
lek. med. Ewa Urbanowicz- psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu

MACIEJ SZYMANOWSKI – pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.   

KATARZYNA MALINOWSKA -Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie treningu. Absolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology. Od 2017 związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30 (sobota i niedziela)

PROGRAM:

 1. Identyfikacja objawów ze spektrum autyzmu u dzieci- szczegółowe omówienie :a/ zaburzeń interakcji społecznych,b/zaburzeń komunikacji, c/zachowania objawiającego się stereotypową aktywnością.
 2.  Klasyfikacja zaburzeń ze spektrum autyzmu  (wg. Światowej Organizacji Zdrowia- Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i  Zaburzeń Zachowania – ICD 10 oraz wg. Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego-  DSM-V)
 3. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
 4. Przyczyny  zaburzeń ze spektrum autyzmu– czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych.
 5. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Jak pomóc, by otoczenie było postrzegane przez dziecko jako bezpieczne.
 6. Całościowe Zaburzenia Rozwojowe- rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej ( np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)
 7. Aspekty socjalno – prawne pomocy dzieciom ujawniającym objawy ze spektrum autyzmu: a/współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju), b/subwencja oświatowa, c/pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych, d/wolontariat, e/specjalistyczne usługi opiekuńcze, f/turnusy terapeutyczne

Część II

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW, WYBRANE METODY TERAPII

Pomoc dla rodzica, formy wsparcia, przyjazne placówki (potrzebne adresy)

 1. Jakie trudności może napotkać dziecko z rozpoznaniem ze spektrum autyzmu
 2. Problemy w komunikacji
 3. Specyficzna zabawa
 4. Trudności w kontaktach społecznych
 5. Nieharmonijny rozwój poznawczy
 6. Zachowania trudne
 7. Jak mogę pomóc mojemu dziecku – praktyczne wskazówki
 • Przystosowanie otoczenia do indywidualnych potrzeb dziecka
 • Wspieranie rozwoju komunikacji
 • Wspieranie rozwoju zabawy
 • Motywowanie do nawiązania kontaktu
 • Rozwijanie samodzielności

8. Wybrane metody terapii i edukacji osób z rozpoznaniem ze spektrum autyzmu

 • Stosowana Analiza Zachowania (Applied Behavioral Analysis – ABA)
 • Verbal Behavior
 • TEACCH
 • Metody wspomagające

3 DZIEŃ Zachowania trudne- 1 dzień-13 marzec  2022

Prowadzący:  
MACIEJ SZYMANOWSKI – pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników  TUS-ów.

KATARZYNA MALINOWSKA -Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie treningu. Absolwentka psychologii w ramach MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim z dwiema specjalnościami: Psychologią Kliniczną Dziecka i Rodziny oraz Experimental Social Psychology. Od 2017 związana z Fundacją Scolar. Prowadzi terapię indywidualną i grupową w języku polskim i angielskim, Trening Umiejętności Społecznych oraz warsztaty dla dzieci i rodziców.

Czas szkolenia:  1 dzień  godz. 9.00-16.30  (13.03.2022)

PROGRAM:
1.Co ma wpływ na zachowanie i utrwalanie zachowania?
2.Zachowania trudne
3.Jakie mogę być funkcje trudnych zachowań? Jak poznać ich funkcje?
4.Redukowanie zachowań niepożądanych – oddziaływania proaktywne
5.Redukowanie zachowań niepożądanych – oddziaływania reaktywne
6.Wypracowanie zachowań pożądanych i ich generalizacja
7.Jak współpracować z profesjonalistami pracującymi z dzieckiem/nastolatkiem w szkole i na terapii?

4 DZIEŃ – Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka – 1 dzień- 20  marzec 2022

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 (20.03.22)

PROGRAM:
1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD) – Evidence Based Medicine

2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD i farmakologii

 • Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a
 • Zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia snu
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia)
 • Zachowania agresywne i autoagresywne
 • Zaburzenia napadowe

3. Rola stresu psychospołecznego- jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było postrzegane jako bezpieczne

4. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej, np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej