• Data: 04-25 marca 2023
 • Czas trwania: 30 godzin
 • Miejsce: wideokonferencja zoom
Zapisz się na szkolenie
Formularz zgłoszeniowy

BLOK RODZICE- ZESPÓŁ ASPERGERA- GRUPA 3- ONLINE

Projekt "POMAGAM. Wiem jak!" realizowany przez Fundację SCOLAR z środków PFRON w dniach 04.03, 11.03, 12.03, 25.03.2023r. (GRUPA 3)
BLOK RODZICE- ZESPÓŁ ASPERGERA- GRUPA 3- ONLINE

Szkolenie realizowane przez Fundację SCOLAR w ramach projektu „Pomagam. Wiem, jak!”

KOSZT: Projekt w 90% finansowany jest z środków PFRON, uczestnicy pokrywają 10% wkładu własnego tj. 190,00 zł

W ramach bloku proponujemy następujące tematy:

 1. Od diagnozy do terapii zespół Aspergera cz.1 – 1 dzień
 2. Od diagnozy do terapii zespół Aspergera cz.2 – 1 dzień
 3. Zachowania trudne – 1 dzień
 4. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka – 1 dzień

Czas szkolenia: 4 dni w godz. 9.00-16.30 

1 i 2 DZIEŃ Od diagnozy do terapii zespół Aspergera 04.03, 11.03.2023r.

Prowadzący:
lek. med. Ewa Urbanowicz- psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu

Maciej Szymanowski- pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników TUS-ów.   

Czas szkolenia: 2 dni w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:

Część I

 1. Identyfikacja objawów ze spektrum autyzmu u dzieci- szczegółowe omówienie:
  a/ zaburzeń interakcji społecznych,
  b/zaburzeń komunikacji,
  c/zachowania objawiającego się stereotypową aktywnością.
 2.  Klasyfikacja zaburzeń ze spektrum autyzmu  (wg. Światowej Organizacji Zdrowia- Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i  Zaburzeń Zachowania – ICD 10 oraz wg. Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego-  DSM-V)
 3. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu.
 4. Przyczyny  zaburzeń ze spektrum autyzmu– czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych.
 5. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Jak pomóc, by otoczenie było postrzegane przez dziecko jako bezpieczne.
 6. Całościowe Zaburzenia Rozwojowe- rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej ( np. neurologicznej, audiologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej)
 7. Aspekty socjalno- prawne pomocy dzieciom ujawniającym objawy ze spektrum autyzmu: a/współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju), b/subwencja oświatowa, c/pomoc nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych, d/wolontariat, e/specjalistyczne usługi opiekuńcze, f/turnusy terapeutyczne

Część II

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW, WYBRANE METODY TERAPII

Pomoc dla rodzica, formy wsparcia, przyjazne placówki (potrzebne adresy)

1.Jakie trudności może napotkać dziecko z rozpoznaniem ze spektrum autyzmu

2.Problemy w komunikacji

3.Specyficzna zabawa

4.Trudności w kontaktach społecznych

5.Nieharmonijny rozwój poznawczy

6.Zachowania trudne

7.Jak mogę pomóc mojemu dziecku – praktyczne wskazówki

 • Przystosowanie otoczenia do indywidualnych potrzeb dziecka
 • Wspieranie rozwoju komunikacji
 • Wspieranie rozwoju zabawy
 • Motywowanie do nawiązania kontaktu
 • Rozwijanie samodzielności

8.Wybrane metody terapii i edukacji osób z rozpoznaniem ze spektrum autyzmu

 • Stosowana Analiza Zachowania (Applied Behavioral Analysis – ABA)
 • Verbal Behavior
 • TEACCH
 • Metody wspomagające

3 DZIEŃ Zachowania trudne 12.03.2023r.

Prowadzący:
Maciej Szymanowski- pedagog specjalny, trener TUS z wieloletnim letnim doświadczeniem, dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR – koordynujący pracę ponad 30-tu terapeutów prowadzących grupy TUS,  corocznie kwalifikuje i dobiera do grup ponad 300 uczestników TUS-ów.   

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30 

PROGRAM:
1.Co ma wpływ na zachowanie i utrwalanie zachowania?
2.Zachowania trudne
3.Jakie mogę być funkcje trudnych zachowań? Jak poznać ich funkcje?
4.Redukowanie zachowań niepożądanych – oddziaływania proaktywne
5.Redukowanie zachowań niepożądanych – oddziaływania reaktywne
6.Wypracowanie zachowań pożądanych i ich generalizacja
7.Jak współpracować z profesjonalistami pracującymi z dzieckiem/nastolatkiem w szkole i na terapii?

4 DZIEŃ Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka 25.03.2023r.

Prowadzący: lek. med. Ewa Urbanowicz- psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu

Czas szkolenia: 1 dzień w godz. 9.00-16.30

PROGRAM:
1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD) – Evidence Based Medicine

2. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD i farmakologii

 • Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a
 • Zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia snu
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia)
 • Zachowania agresywne i autoagresywne
 • Zaburzenia napadowe

3. Rola stresu psychospołecznego- jak pomóc, by otoczenie osoby z ASD było postrzegane jako bezpieczne

4. ASD – rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej, np. neurologicznej, audiologicznej, okulistycznej, alergologicznej, gastroenterologicznej